Bemutatkozás


AZ ÓVODA BEMUTATÁSA 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPELVEI, CÉLJAI ÉS FELADATAI 

Olyan sokoldalúan és harmonikusan fejlődő gyermekeket engedni el az iskolába, akik életre valóak, minden élethelyzetben feltalálják magukat, tudják hol a helyük a természetben, az őket körülvevő világban. Szépen beszélik anyanyelvüket, kötődnek az elődök szokásaihoz, hagyományaihoz, becsülik környezetüket, óvják azt és vigyáznak rá, az állatok, növények fontosságát felismerik, nem félnek tőlük, tehát éppen azért nem pusztítják el azokat ok nélkül. Elősegítjük a kisebbséghez tartozó gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését, tanulási zavarainak megelőzése érdekében prevenciót, korrekciót és kompenzációt alkalmazunk, mindent megteszünk a különbözőség előítélet-mentes elfogadtatásáért. 

ALAPELVEINK: 

1. ÓVODAKÉP 

A családi nevelés elsőbbségét elismerve, azzal karöltve, a gyermekek érdekét mindenekelőtt szem előtt tartva, szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben neveljük kisgyermekeinket. Otthonos környezetben gondoskodunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásáról, a szabad játék és a játékos tevékenykedtetések során. Külön gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a helyi hagyományok ápolására, a környezetvédelemre. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

2. GYERMEKKÉP 

A kisgyermek a felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő személyiség. Önálló mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre, egyénenként változó testi, lelki szükséglettel, eltérő egyéni sajátosságokkal. Gyermekközpontú óvodai nevelésünk ezek kielégítésére, a gyermeki személyiség legteljesebb kibontakoztatására irányul. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

3. PEDAGÓGUSKÉP

 Célunk az óvodáskorú gyermek teljes személyiségének fejlesztése, az eltérő egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, a környezeti nevelés feladatainak megvalósításával. Alapvető feladatunk a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. A szükségletek kielégítése biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Célunk eléréséhez szakmailag, pedagógiailag jól felkészült óvodapedagógusokra van szükség, akik törekszenek a feltételek gazdagítására, az élménygazdag óvodai légkörre. Képzik magukat, hogy minél több ismeretet szerezzenek programunk megvalósításához. 

4. SZÜLŐKÉP

 Olyan szülőkkel szeretnénk együtt nevelni, aki: 

 • tiszteli gyermeke pedagógusát és az óvoda valamennyi dolgozóját,
 • képes a jó kapcsolat kialakítására és megtartására a gyermek nevelése érdekében,
 • igényli és képes az együttnevelésre a gyermek személyiségfejlesztésében,
 • elfogadja óvodánk programját, írott-íratlan szabályait, segíti annak megvalósítását. 

5. NEVELÉSI ELVEINK

Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet övezi. A különbözőség elfogadása, tiszteletben tartása. A szocializáció minél teljesebb kibontakoztatására törekszünk, a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve. 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA: 

A 3-7 éves többségében hátrányos helyzetű gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának, hátrányaik csökkenésének elősegítése, a sikeres iskolakezdéshez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, szűrése, játékon és mozgáson keresztül (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). A szeretetteljes gyermekközpontú, a különbözőséget is elfogadó légkörben, különös tekintettel az életkori, egyéni sajátosságokra és az eltérő fejlődési ütemre, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosításával. A migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése. 

ALAPELVEINK: 

Programunkkal a gyermekeket és a szülőket kívánjuk szolgálni. Ezeknek a gyermekeknek, mivel falun élnek, reális ismereteik vannak az őket körülvevő világról. A természet, a föld, a növények és az állatok szeretetét és azokról sok-sok ismeretet hoznak magukkal otthonról már 3 évesen, nekünk azokat az ismereteket kell tovább bővítenünk és gyakorlással, tapasztalásokkal rendszereznünk, rögzítenünk. Az gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, megerősítésére törekszünk, az egyenlő hozzáférés biztosításával, minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembevételével. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a családi nevelés kiegészítéseként: 

 • A gyermekek képességeit, készségeit az óvodai évek alatt folyamatosan fejlesztjük az óvodai élet tevékenységformáival. 
 •  Ismeretek nyújtásával, közvetlen tapasztalatszerzéssel, tevékenykedtetéssel bővítjük a világról alkotott ismereteit. 
 • Tevékenységközpontú óvodai nevelés keretében biztosítjuk a gyermekek választási lehetőségét, melynek során a kezdeményezett tevékenységek mindegyike igazodik az életkori követelményekhez, az életkori sajátosságokhoz. 
 • Az óvodai nevelés során a teljességre törekszünk. Az ismereteket mindig összefüggéseiben, kölcsönhatásaikban sajátítják el a gyermekek. 
 • Az óvodai nevelés területei, tevékenységformái között szoros összefüggés van, ezért azokat nem elszigetelten kezeljük. Meghatározó szerepe van óvodánkban a környezeti nevelésnek, a játéknak, a mozgásnak és az anyanyelvnek. 
 • Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására. 
 • Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.